HemBarnkörLovsångsteametUng TroInternat. arbeteLänkar
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbeteKontakt


FÖRSAMLINGSSTADGAR

 

 

Tunadalskyrkans församling, Köping

 

Församlingsstadgar

Beslutade vid församlingsmöten 2013-02-17 och 2013-04-07.
Uppdaterade vid årsmötena 2014-02-16 och 2020-02-23.

 

Tunadalskyrkans församling i Köping, med organisationsnummer 802454-1925, har antagit följande stadgar utifrån Församlingens grund samt Församlingsordningen för att reglera församlingens yttre former och organisation.

 

 

§ 1.   Tunadalskyrkans församling, Köping

Tunadalskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan och har anslutit sig till innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan.

Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. I Församlingsordningen beskrivs närmare församlingens mål, uppgift, inriktning och liv samt de ordningar som gäller. Församlingens stadgar gäller tillsammans med församlingsordningen.

 

Församlingens organ och tjänster är:

-          Församlingsmöte

-          Församlingens styrelse

-          Församlingsföreståndare (pastor).

 

 

§ 2.   Medlemskap

a.    Medlemskap i församlingen grundas på dop samt viljan att följa Kristus enligt vad som sägs i församlingsordningen.

b.  Medlem kan utträda ur församlingen. Församlingen kan, enligt den ordning som beskrivs i församlingsordningen, utesluta medlem.

 

 

§ 3.   Församlingsmöte

a.   Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt.

 

b.  Församlingsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst tio procent av församlingens medlemmar begär det. Det sker på tid som församlingen eller styrelsen beslutar. Församlingsmöte kungörs minst två veckor i förväg. Skall fråga om kallelse av pastor eller andra medarbetare, eller fråga av större ekonomisk vikt behandlas, annonseras offentligt senast tre veckor före tiden för mötet. Ärendets art skall då anges i kallelsen.

 

c.   Förslag för behandling i församlingsmöte kan lämnas av medlem till styrelsen senast åtta dagar före mötet, till årsmöte minst tre veckor före. Förslag som rör den andliga vården lämnas till församlingsföreståndaren.

 

d.  Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller andra medarbetare, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om mötet beslutar annat för viss fråga.

 

e.   Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, som skall hållas före den 1 mars på dag som styrelsen bestämmer. Till årsmöte kallas minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas.

 

f.    Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.    Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet.

2.    Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

3.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

4.    Föredragning av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för
föregående verksamhetsår.

5.    Revisorernas berättelse.

6.    Fastställande av resultat- och balansräkning.

7.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.    Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

9.    Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

10.  Val av församlingens ordförande för två år. (val vid udda år)

      11.  Val av församlingens kassör för två år. (val vid jämnt år)

12.  Val av övriga ledamöter i styrelsen.

13.  Val av vice församlingsföreståndare

14.  Val av två revisorer och ersättare för dessa.

15.  Val av firmatecknare

16.  Val av valberedning          

17.  Val av övriga råd, tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar

       Val av ombud till  kyrkokonferensen samt övrig representation i olika organisationer.

18.  Förslag från styrelsen.

19.  Till årsmötet inkomna ärenden.

 

 

§ 4.   Styrelse

a.  Styrelsen har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingsordning och församlingsmötets beslut.

 

c.     Styrelsen består av ordföranden och kassör samt minst fem ledamöter som väljs på två år. Halva antalet väljs varje år.

Om kandidaterna är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning. Församlingsföreståndare (pastor) och vice församlingsföreståndare har rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

       

c.   Styrelsen utser inom sig sekreterare samt de övriga funktionärer som kan behövas. Styrelsen har rätt att delegera beslut. Styrelsens funktionärer är också församlingens.

 

d.   I styrelsens uppgifter ingår att

-  tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens
arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens,

-  förbereda ärenden som skall föreläggas församlingen,

-  verkställa församlingsmötets beslut,

-  ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning,

-  förbereda kallelse av pastor och övriga tjänster,

-  utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda,

- genomföra utvecklingssamtal med församlingens anställda,

-  lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan.

 

     Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning. Styrelsen skall i ärenden av större vikt alltid inhämta församlingens mening.

 

e.   Riktlinjer beträffande upplåtelse av kyrkorum fastställs av styrelse och församlingsföreståndare tillsammans.

 

f.   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller minst 3 av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

 

 

§ 5    Kallande av pastor och andra medarbetare

Församlingen kallar pastor och andra medarbetare på förslag av styrelsen.  Samråd skall ske med berörda organ inom Equmeniakyrkan. I kallelsen skall anges om tjänsten som pastor är förenad med uppgiften som församlingsföreståndare.

 

 

§ 6.   Församlingsföreståndare

För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens andliga ledare. Det andliga ledarskapet utövas tillsammans med styrelsen.

Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i församlingsordningen.

 

§ 7.   Vice församlingsföreståndare

a.      Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en vice församlingsföreståndare.

b.      Vice församlingsföreståndare ska bistå församlingsföreståndare i den andliga vården av församlingen.

c.       Om församlingsföreståndare saknas kan vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens uppgifter.

 

§ 8.   Valberedningen

a.   Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid respektive årsmöte,  och val av styrelse och revisorer. Styrelsen ansvarar för övriga val till tjänster och uppdrag efter de behov som finns.

b.   Varje medlem kan föreslå valberedningen kandidater till styrelsen och andra uppdrag.  Sådant förslag bör lämnas senast två veckor före det möte då valet skall ske.

 

 

§ 9.   Räkenskaper och revision m m.

a.   Församlingens räkenskapsår är kalenderår.

b.   Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet.

c.   Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedda justerare.

 

§ 10. Firmateckning

   De som årsmötet utser har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större 

   ekonomiska åtaganden eller annat av större omfattning ska det alltid vara minst två i

   förening.

 

§ 11. Barn- och ungdomsarbete

         Församlingen bedriver arbete bland barn och unga.

 

 

§ 12. Upplösning av församlingen

a.   För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med representant

      från Equmeniakyrkan likalydande beslut vid två församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.

b. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar  till Equmeniakyrkan.

 

 

§ 13. Ändring av stadgar och församlingsordning

a.   Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan ske genom samstämmiga beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta.

 

b.  Förslag om ändring av stadgar och/eller församlingsordning skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet.  Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.

 

c.  Beslut om ändring av församlingsordning eller stadgar som berör församlingssyn samt stadgarnas § 1 eller § 12 skall, för att vara giltigt, sändas till kyrkostyrelsen för yttrande.

 

 

 
© 2014, 2017, 2019, 2020, 2024