Hem---Ung TroInternat. arbeteLänkarKontakt
---FörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---


FÖRSAMLINGENS GRUND OCH FÖRSAMLINGSORDNING

 

 

TUNADALSKYRKANS FÖRSAMLING, KÖPING

 

Församlingens grund

 

Tunadalskyrkans församling i Köping har tillkommit efter samgående mellan Köpings Missionsförsamling och Metodistförsamlingen i Köping. De två församlingarnas historia och verksamhet får sin fortsättning i den nya gemensamma församlingen.  Tunadalskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan. Den är öppen för samverkan med andra kristna församlingar på orten.

 

Genom historien har Guds församling framträtt på olika sätt. Den firar gudstjänst, förkunnar Guds ord, döper och firar nattvard. Den vittnar om sin tro i ord och handling på den plats där den verkar.

 

Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare. Guds kyrka är till för alla människor.1 Församlingen är byggd på apostlarnas grund, given i Bibeln. Bibeln, Guds ord är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet.2

 

Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i alla tider i bekännelsen av Gud som Fader, Son och helig Ande. Varje enskild kristen har frihet att söka klarhet i tolkningen av Guds ord. När kristna under Andens ledning tillsammans delar Ordet leder denna öppenhet till mångfald och bygger upp gemenskapen.3 Församlingen är Guds skapelse och är kallad att vara Kristi synliga kropp i världen. Bara Gud vet vilka som tillhör Guds folk. Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser.

 

Nya Testamentet beskriver församlingen som en livsgemenskap med hjälp av olika bilder:

-  grenar som hör ihop med vinstocken4

-   lemmar i Kristi kropp5

-    levande stenar i ett husbygge6

-    ett Guds eget folk7

-    de som hör till Vägen8

 

Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet och vill därför göra mångfalden tydlig: kvinnor, män och barn, alla med olika gåvor. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar.

 

Församlingens grund, församlingsordning och församlingsstadgar har antagits av

 

Gemensamt församlingsmöte den 14 juni 2010. Uppdaterat vid årsmötet 16 februari 2014        

                                                                 ______________________________________________ 

Församlingsordning

 

Församlingen har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Församlingsordningen är utgångspunkten för och gäller tillsammans med församlingens stadgar.

 

1.   Församlingens uppgift

Församlingens uppgift är att fira gudstjänst och föra evangeliet om Guds rike vidare i vittnesbörd och tjänst.

Med utgångspunkt i Jesu missionsbefallning9 vill församlingen dela hela Guds kyrkas uppgift att föra evangelium till alla folk.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten. Där hämtar den sin kraft i lovsång till Guds ära, bön, bekännelse och förlåtelse, Guds ords predikan, dop och nattvard samt förbön.

 

2.   Medlem i församlingen

Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner sig tro på Jesus Kristus och är döpt.

Tron och dopet är vägen in i församlingen. Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren. Ny medlem hälsas välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.

Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling, antecknar församlingsföreståndaren medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen. Medlem som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren, som utfärdar flyttningsintyg till den nya församlingen.

Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta i samtal med församlingsföreståndaren.

Församlingen kan skilja medlem från sig som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen. Den som skilts från församlingsgemenskapen skall också i fortsättningen omfattas av dess förbön och omsorg.10

 

3.   Nådemedel och kyrkliga handlingar

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer. Den erbjuder förkunnelse, själavård och bikt samt välsignelse av barn, dop, konfirmation, vigsel och begravning.

 

Dopet.

Dopet är ett dop till Kristus och livet i hans kyrka. Det är en gåva som församlingen erbjuder enligt Kristi uppdrag och som var och en får ta emot i tro. Dopet sker med vatten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Församlingen erbjuder med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner både dop av barn och dop på grund av personlig bekännelse. Den vill hjälpa människor att förnya och bekräfta det egna dopets gåva och löfte samt att leva i sitt dop.

 

Nattvarden. Nattvarden är en hoppets och tacksägelsens måltid som firas till minne av Jesu död och uppståndelse. Där är Jesus närvarande i bröd och vin. Han ger sig själv till var och en, förnyar det andliga livet och fördjupar den kristna gemenskapen.

 

4.   Arbetsformer

Församlingens uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer. Den vill vara en alla åldrars församling som ger utrymme för nytänkande och nyskapande.11

 

5.   Diakoni

Diakoni är ett av uttrycken för evangeliet. Församlingen vill tjäna medmänniskor i hem, arbetsliv och samhälle. Omsorgen om gemenskapen och tjänsten i samhället hålls levande både i församlingens gudstjänstliv och i enskilda människors vardag. Diakonin innefattar hela människan oavsett ålder.

 

6.  Barn- och ungdomsarbete

Församlingen bedriver arbete bland barn och unga.

 

7.   Allas tjänst

Församlingens uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer. Gemenskapen i församlingen är viktig. Därför skapas mötesplatser så att mångfald, närhet och relationer kan utvecklas.

Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Det uttrycker allas möjlighet till inflytande och medansvar i demokratiska former. Församlingen söker vägar att fördjupa denna delaktighet.

Som ett uttryck för allas delaktighet utser församlingen styrelse, vice församlingsföreståndare, ledare för olika grupper samt människor till andra uppdrag efter de behov som finns.

Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren leda församlingens arbete. De som väljs att tjäna och svara för församlingens helhet i gudstjänst, församlingsgemenskap och omvärld på olika sätt, erbjuds att ta emot församlingens förbön i gudstjänst.12

 

8.   Gåvor och offer

Församlingens ekonomi samt dess medansvar för mission bygger på gemensamt ansvar. Var och en bidrar efter sin förmåga för det ekonomiska ansvaret. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta under olika perioder av livet. Tillhörigheten är gratis samtidigt som uppgiften bärs gemensamt. Därför aktualiseras och uppmuntras det personliga ansvaret för församlingens ekonomi. Offrandet är en del av gudstjänsten. Glädje och tacksamhet hör samman med den kristna människans offrande.13

Genom ett personligt och skriftligt medgivande kan den som så önskar - oavsett om man är medlem av församlingen eller inte - låta kyrkoavgiften via skattsedeln överföras till Equmeniakyrkan som sedan enligt sina bestämmelser överför en del av kyrkoavgiften till Tunadalskyrkans församling.

 

9.   Särskild tjänst

Församlingen väljer och kallar pastor enligt de ordningar som församlingens stadgar föreskriver. Genom installation mottar församlingen pastor som Kristi tjänare i församlingen.

Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i gudstjänst och mission.14

Pastor har genom ordination [eller avskiljning] avgett löfte om tystnadsplikt för det som anförtros under bikt och i enskild själavård. Dessa löften aktualiseras vid installationen.

 

 

Församlingsföreståndarens uppgift är att

-          förkunna Guds ord, undervisa, döpa, leda nattvarden samt andra akter i församlingen som barnvälsignelse, vigsel, begravning,

-          utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning,

-          föra församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med dem som finns i församlingens gemenskap och omgivning,

-          förbereda och ansvara för gudstjänstlivet,

-          ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv,

-          i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud,

-          tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen,

-          arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället,

-          följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på samma ort och till det omgivande samhället,

-          verka för Kristi kyrkas synliga enhet i det område församlingen arbetar.

 

Livet i församlingen får alltid moraliska konsekvenser. När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet, högmod, girighet och de handlingar som är uttryck för detta, exempelvis förtal, intriger, misstänksamhet, strider och ett egoistiskt levnadssätt. I stället odlar de kristna med Andens hjälp kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet. Detta tar sig uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet och vänskap (Gal. 5:16-25).

Församlingens liv bygger på den personliga Kristusefterföljelsen. Varje medlem är kallad att vara en lärjunge till Jesus och gå i hans fotspår i världen (Matt 16:24).

 

 

Frälsningens liv är alltid beroende av ett svar på evangeliet.

Guds auktoritativa uppenbarelse i Bibeln är inspirerad av den helige Ande (2 Tim 3:16- 17). Mänskliga författares ord är samtidigt Guds Ords. Bibeln är Guds skapelse utan fel i allt som den påstår och enda ofelbara rättesnöre för tro och liv. Den är yttersta norm, överordnad traditionen, förnuftet och erfarenheten, i alla frågor som gäller tro och liv. Bibeln är därför församlingens grund.

Bibeln leder rätt i sin undervisning (Ps 119:105). Tolkad i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte och under Andens upplysning är Bibeln trovärdig i allt som den lär. Ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan däremot gälla som ofelbar.

Förståelse av Bibeln skapas främst genom församlingens lydnad av Guds Ord. Kunskap om församlingens sammanhang är då avgörande för en rätt kommunikation av Guds Ord till samtiden. Uppenbarelsen måste bli förstådd.

 


  1 Kol. 1:15-20, Joh. 12:32, Ef. 2:17-19, 1 Tim. 2:1-3

  2 Ef. 3:20, Ps 119:105, Rom 15:4

  3 Rom 1:11-12

  4 Joh. 15:1-10

  5 Rom. 12:4,5;  1 Kor. 12:1-27

  6 Ef. 2:20-22; 1 Petr. 2:4-8

  7 1 Petr. 2:10

  8 Apg. 9:2

  9 Matt. 28:16-20; Mark 16:15

10 Matt 18:15-17

11 1 Kor 12:4-6

12 Apg. 14:23

13 2 Kor 9:6-15

14 Apg 20:28, 1 Petr 5:2-3

 


För Equmeniakyrkans teologiska grund se http://equmeniakyrkan.se/var-tro/teologisk-grund/

 

 

 

 
© 2014, 2017